ipl2021matchlist

बून 2018! Il 9 gennaio abbiamo rilasciato la versione 6.4 di Top Eleven su tutte le piattaforme: iOS, Android e browser web. कॉन इल प्राइमो एगियोर्नामेंटो डेल'अन्नो अबिआमो इंट्रोडोटो डेल्ले नोविटा प्रति आई नॉस्ट्री मैनेजर ई पोटेटे ट्रोवार्ले नेला लिस्टा क्यूई सोटो: नोविटा - प्रीपरेट ला वोस्ट्रा स्क्वाड्रा ए पार्टेयर डि नुवो, क्वेस्टा वोल्टा सी […]

अधिक पढ़ें
जनरल122018

Il 15 डिसेम्ब्रे अब्बियामो रिलाशियाटो ला वर्जन डि टॉप इलेवन 6.3 सु टुटे ले पियाटाफॉर्म: आईओएस, एंड्रॉइड और ब्राउज़र वेब। अब्बियामो एपोरेटो इम्पोर्टेन्टि माइग्लियोरामेंटी ई रिसोल्टो अल्कुनी प्रॉब्लमी प्रति आई नॉस्ट्री मैनेजर। सोटो पोटेटे ट्रोवारे ला लिस्टा कम्प्लीट: मिग्लिओरामेंटी - अब्बियामो एगियुन्टो अन पल्सांटे "सल्वा" अल्ला पार्टिता इन डाइरेटा। ले तू मोडिफे दुरांते ला पार्टिता […]

अधिक पढ़ें
डीआईसी152017

L'8 डिसेम्ब्रे अब्बियामो रिलाशियाटो ला वर्जन डि टॉप इलेवन 6.2 सु टुटे ले पियाटाफॉर्म: आईओएस, एंड्रॉइड और ब्राउज़र वेब। अब्बियामो ग्रैंडी नोटिज़ी प्रति आई नोस्ट्री मैनेजर ई सोटो पुओई ट्रोवरे ला लिस्टा कम्प्लीटा देई कैम्बिएमेंटी। NOVITÀ - Festeggia con noi la 100ª stagione di Top Eleven! questa versione abbiamo aggiunto supporto a una nuova में […]

अधिक पढ़ें
डीआईसी1 12017

27 नवंबर 2017 अब्बियामो रिलाशियाटो ला वर्जन 6.1 डि टॉप इलेवन सु टुटे ले पियाटाफॉर्म: आईओएस, एंड्रॉइड और ब्राउज़र वेब। कोन क्वेस्टो एगियोरनामेंटो अब्बियामो इंट्रोडोटो उना नुओवा स्फीडा प्रति आई नोस्ट्री मैनेजर ई देई माइग्लियोरामेंटी जेनरल। सोटो पोटेटे ट्रोवरे ला लिस्टा कम्प्लीटा: नोविटा - प्रीपरेट ला वोस्ट्रा स्क्वाड्रा प्रति अन नूवो एड एंटुसियासमांटे टूर […]

अधिक पढ़ें
नवम्बर272017

Ti diamo il benvenuto su Top Eleven 2018! L'8 नवंबर 2017 अब्बियामो रिलाशियाटो ला वर्जन डि टॉप इलेवन 6.0 (टॉप इलेवन 2018) सु टुटे ले पियाटाफॉर्म: आईओएस, एंड्रॉइड और ब्राउज़र वेब। अब्बियामो इम्पोर्टेन्टि नोटिज़ी ई माइग्लियोरामेंटी प्रति आई नोस्ट्री मैनेजर। सोटो पोटेटे ट्रोवारे ला लिस्टा कम्प्लीट: नोविटा - स्टियामो प्रति परिचय उन रिनोवेटा स्केरमाटा प्रति […]

अधिक पढ़ें
नवम्बर082017