मिल्ली तकमीनन टेकरार सहाय इनमे शक्ति जेल! मिली टेकिमन इसिन येनी टर्नुवा हज़िरलानıरकेन येपयेनी बीर शीर्ष ग्यारह अल्बुमु ओज़ेलिसिनी केस्फ़ेडेबिलर्सिन!

lke çıkartmalarının kilidini açmak, एल्बम Sayfalarını tamamlamak ve टोकनलर kazanmak için diğer Milli Takımları येन! कोले, ओर्टा वे ज़ोर ओलारक सिनिफ़्लैंडिरलान येनी रेकिप्लर 7 गुंडे बीर गेलेसेक।

उसकी गलीबियेट तकिमन दा पुआन कज़ानाक। येनी बीर ücretsiz oyuncunun kilidini acarak Milli Takımını güçlendirmek için 10 पुआन कज़ान!

टोकनलर वे येनी ऑयंक्यूलर कज़नमक आईसिन मैकलर याप, उलके çıkartmalarını टोपला वे एल्बम Sayfalarını तममला! मिल्ली तकिमलर टेकरार सहदा - एमडीİ टॉप इलेवन ओयना!

बू सुतुनु:ngilizceबुलुनमक्तादिरी